mantra pangabaran gelap sayuta

mantra ini berguna skali jika anda berhadapan dengan musuh yang sekiranya tidak mampu anda atasi sendiri. karena dengan menbaca matra ini musuh akan dikaburkan matanya sehingga ruangan atau tempat tersebut menjadi gelap dan tidak melihat anda, sehingga anda dapat leluasa melukai musuh atau menghindar untuk menyelamatkan diri.

untuk mengamalkan cukup menjalankan puasa mutih 7 hari setiap tengah malam dibaca mantra ini sebanyak 7 kali. dan setiap akan menggunakan dibaca sekali saja.

“ngarepku macan galak, dadaku sing barong, lungguhku macan luwe, lelakonku baya ngnangsar, wewayanganku gajah, sikilku gelap sayuta, pangucapku gelap, murung ing duwurku, sabdaku kedep wong sabuwanakabeh, aku kun payakun, sarira ana rasaning tetep idep masing aku, pan ingsun ratuning urip, uripe aran uripiningsunm pangamburina pangamburiningsun, paningalira paningalingsung, pamiyarsanira pamiyarsaningsun, rasanira rasaningsun, rasaku angkuti rasane wong sajagad kabeh, rasaku rasa Allah, la Illaha ilallah, Muhammad Rasulullah”

Share on: