contoh tembung entar kata kiasan jawa

L

lambe tipis : criwis/akeh omonge
landhep dhengkul : kethul banget
landhep pikirane : pinter banget; gampang ngerti
lara ati : serik atine
lara ayu : lara cacar
lara owah : edan; gendheng
larang pangan : paceklik
lobok atine : sabar
luhur budine : kelakuane becik/apik
luhur drajate : dadi wong pangkat/panguwasa
lurus lakune : jujur
lumah tangan : ora gelem cawe-cawe
lunyu ilate : guneme mencla-mencle

M

manis eseme : esem ngresepakake ati
manis rembuge : guneme nyenengake ati
mara tangan : seneng gawe lara/milara
masa bodhoa : pasrah
mata dhuwitan : srakah marang dhuwit
mata loro : mangro tingal
mateni pangane : gawe ilang panguripane
mateng kawruhe : mumpuni; kawruhe wis tutug
mateng rembuge : guneme wis disarujuki
mati sandhang pangane : ilang dalane golek panguripane
mati raga : prihatin; tapa, tirakat
medhot dalan : ora diterusake
metani lupute : nggoleki salahe
meres kringet : nyambut gawe mempeng
meres pikir : temenan anggone mikirake
mogel ilate : mangan sing sarwa enak
mogol sinaune : ora tutug sekolahe
murang tata : kurang ajar, ora duwe duga

N

nandhang sungkawa : lagi susah
nandur kebecikan : gawe kebecikan
ngadu wuleding kulit : adu kekuwatan
ngangsu kawruh : golek ngelmu/meguru/sekolah
ngatonake siyunge : nuduhake kekuwatane/ kuwanene
ngatonake dhadhane : umuk, sumbar
ngekep dhengkul : nganggur ora nyambut gawe
ngendhaleni hawa napsu : nyegah kekarepan ala
ngepuh kringet : nyambut gawe mempeng
ngemut driji : ora oleh apa-apa
nyolok mata : ketara banget

O

oleh ati : disenengi
oleh gawe : kaleksanan
oleh wirang : kisinan
oleh lara : kalaran
ora duwe ati : kuwatir banget, weedi
ora melek : ora ngerti
ora ngundhuh : ora oleh apa-apa

P

padhang dalan : mlebu swarga
padhang hawa : lair ing donya
padhang langite : seneng
padhang pikire : lega seneng
padhang ulate : sumeh
pait getire urip : warna-warna lelakone wong urip
pait lelakone : urip rekasa
panas atine : nesu banget
pecah pamore : wis ngancik diwasa
pecah pikir : wiwit bisa golek srana
pedhes rembuge : guneme gawe serik
perih atine : susah banget
peteng atine/pikire : susah
pingget atine : serik
pulih getihe : pak-puk, ora kalah ora menang
puput yuswa : mati, seda

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]