contoh tembung entar kata kiasan jawa

D

dadi gawe : ngrepotake
dawa-dawa uja : perkara kang ora uwis uwis
dawa tangane : seneng nyolong jupuk
(n)dhedher kautaman : nandur kebecikan
dhuwur atine : gumedhe
dhuwur pangkate : dadi wong pangkat/panguwasane

E

empuk rembuge : guneme enak dirungokake
entek atine : keweden/kuwatir banget
entheng sanggane : ora rekasa
entheng tangane : seneng tandang gawe

G

(ng)gadho ati : gawe susah ati
gantung kepuh : sandhangane ora tau ganti
(ng)gantung untu : selak kepingin mangan
gedhe atinee : tatag; ora kuwatir
gedhe endase : sombong (kemlungkung)
gedhe omonge : umuk ora ana nyatane
gedhee tekade : ora gampang pasrah
(ng)gedhekake puluk : ora ana prihatine
(ng)gegem tangan : kesed nyambut gawe
gilig rembuge : rembugane pasti/mesti
gilig tekade : tekade ora bakal mundur
(ng)gilud kawruh : golek ilmu kanthi mempeng
golek slamet : ati-ati supaya, ora cilaka
golek urip : nyambut gawe nggo nyukupi butuhe

I

idu geni : omongan tansah kelakon
ilat mati : ora bisa ngrasakake
ilang klilipe : ilang mungsuhe

J

jakalara : rikala nom-e rekasa
jembar dhadhane : sugih pangapura; sabar banget
jembar kawruhe : akeh ngilmune
jembar kubure : mlebu swarga
jembar polatane : sumringah
jembar segarane : sugih pangapura; sabar
jero kawruhe : akeh ngilmune; pinter

K

kadalu warsa : kasep; wis kliwat
kandel kulite : digdaya; sekti
kandel kupinge : ora nggugu pitutur
kaku atine : tansah ora sarujuk/sulaya
kasar tembunge : tembung saru
katon dhadhane : wani adu arep
kegugah atine : sadar/eling
kelepetan ala : katut ala
kembang lambe : tansah digunem kebecikane
kakehan tangan : kakehan sing nyandhak
kembang urip : lelakone wong urip werna-werna
kena tinenga-tenga : kena disambati
kenceng karepe : kekarepane kudu keturutan
kenceng tekade : tekade ora bakal mundur
kulak warta : golek kabar/warta
kuwat drajat : cocok dadi pemimpin/panguwasa
kuwat isin : mblebes ora isinan
kuwat mangan : mangane akeh

Share on:
[wp_show_posts id="5375" settings="taxonomy=category&tax_term=current"]