contoh tembung candrane bahasa jawa untuk merayu dan menyanjung orang

Candrane manungso/ candrane awak adalah sebuah kalimat terusan untuk mengiaskan tentang suatu bentuk dari fisik manusia atau hewan dengan tujuan agar lebih menarik dan bagus. kata-kata ini biasa dipakai untuk merayu melukiskan keindahan menyanjung orang dan lainnuya.  Atau dalam bahasa jawa unen – unen saemper pepindhan kang surasane mawa tetandingan sarta ngemu teges mirip utawa memper. Kang dicandra baba becike lan mengku ngalem kaendahan.

contoh tembung candrane bahasa jawa untuk merayu dan menyanjung orang

Contoh tembung candrane awak =

Alise                =  nanggal sepisan
astane              =  nggendhewa gadhing
athi-athine       =  ngudhup turi
awake              =  ramping
bangkekane     =  nawon kemit
bathuke           =  nyela cendhani
bokonge          =  menjang ngilang
brengose          =  nglaler menclok, nguler keket
cahyani            =  sumunu/sumunar, ngalentrih
drijine              =  mucuk eri
godhege          =  simbar rumembun
gulune             =  ngelung gadhung, ngolan-olan
eseme              =  kaya madu pinastika, pahit madu
idepe               =  tumenga ing tawang
irunge              =  mencana pinatar, mbangir, ngudhup mlathi
kempole           =  ngembang pudhak, nyikil walang
lakune              =  macan luwe, mager timun
lembehane       =  mblarak sempal
lambene           =  manggis karengat, nggula satemik
lengene            =  nggendhewa pinentang
mripate            =  mblalak-mblalak, damar kanginan
netrane                        =  liyep alindri
pakulitane        =  ngulit langsep, ireng manis
pamulune         =  ambengle kiris, prada binabar
pawakane        =  gagah pidegsa, ramping
pipine              =  nduren sajuring
polatane           =  ruruh jatmika
praene              =  sumunar
pundhake        =  nraju emas
rambute           =  ngandhan-andhan, ngembang bakung
sinome             =  micis wuncah, mbibis mabur
slirane              =  sedhet singset
solahe              =  merak ati
susune             =  nyengkir gadhing
swarane           =  ngombak banyu
tangane            =  nggendhewa pinentang
tungkake         =  bunder lir jinangka
ulate                =  sumeh/sumunar
untune             =  miji timun
untune (sisigane)         =  ngelar kombang
wange              =  ngungkal gareng,nyangkal putung
watake             =  andhap asor
wentise            =  mukang gangsir, ndamen meteng

Leave a Reply