contoh tembung candrane bahasa jawa untuk merayu dan menyanjung orang

Candrane manungso/ candrane awak adalah sebuah kalimat terusan untuk mengiaskan tentang suatu bentuk dari fisik manusia atau hewan dengan tujuan agar lebih menarik dan bagus. kata-kata ini biasa dipakai untuk merayu melukiskan keindahan menyanjung orang dan lainnuya.  Atau dalam bahasa jawa unen – unen saemper pepindhan kang surasane mawa tetandingan sarta ngemu teges mirip utawa memper. Kang dicandra baba becike lan mengku ngalem kaendahan.

Contoh tembung candrane awak =

Alise                =  nanggal sepisan
astane              =  nggendhewa gadhing
athi-athine       =  ngudhup turi
awake              =  ramping
bangkekane     =  nawon kemit
bathuke           =  nyela cendhani
bokonge          =  menjang ngilang
brengose          =  nglaler menclok, nguler keket
cahyani            =  sumunu/sumunar, ngalentrih
drijine              =  mucuk eri
godhege          =  simbar rumembun
gulune             =  ngelung gadhung, ngolan-olan
eseme              =  kaya madu pinastika, pahit madu
idepe               =  tumenga ing tawang
irunge              =  mencana pinatar, mbangir, ngudhup mlathi
kempole           =  ngembang pudhak, nyikil walang
lakune              =  macan luwe, mager timun
lembehane       =  mblarak sempal
lambene           =  manggis karengat, nggula satemik
lengene            =  nggendhewa pinentang
mripate            =  mblalak-mblalak, damar kanginan
netrane                        =  liyep alindri
pakulitane        =  ngulit langsep, ireng manis
pamulune         =  ambengle kiris, prada binabar
pawakane        =  gagah pidegsa, ramping
pipine              =  nduren sajuring
polatane           =  ruruh jatmika
praene              =  sumunar
pundhake        =  nraju emas
rambute           =  ngandhan-andhan, ngembang bakung
sinome             =  micis wuncah, mbibis mabur
slirane              =  sedhet singset
solahe              =  merak ati
susune             =  nyengkir gadhing
swarane           =  ngombak banyu
tangane            =  nggendhewa pinentang
tungkake         =  bunder lir jinangka
ulate                =  sumeh/sumunar
untune             =  miji timun
untune (sisigane)         =  ngelar kombang
wange              =  ngungkal gareng,nyangkal putung
watake             =  andhap asor
wentise            =  mukang gangsir, ndamen meteng